het huis     slapen      koken      huiskamer & zo     terras & tuin     de omgeving     activiteiten     prijzen     nog vrij?     boeking     ook nog     contact      privacy     


Mail: herman.wegman@yahoo.com?subject=La Terra - vakantiehuis in de Ardennen welkom laTerra. Het huis slapen koken huiskamer & zo tuin & terras Omgeving activiteiten Prijzen datablocker Boekingsformulier Ook_nog contact privacy

privacy


???

??? is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens.

http://www.laterra/nl, http://www.laterra.be, http://www.vakantiehuis-ardennen.com -


Persoonsgegevens die wij verwerken.

Voettochten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Dieetgegevens

- Bankrekeningnummer

- De door jou geboekte huurperiode.

Bijzondere en/of persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voettochten@yahoo.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Links naar derden.

Op onze website kunt u links van websites van derden vinden. Deze website hebben hun eigen privacy verklaringen die u kunt bekijken. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid omdat wij daar geen controle over hebben.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Voettochten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reisinformatie

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om reisbescheiden bij je af te leveren per mail of postGeautomatiseerde besluitvorming.

Voettochten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voettochten) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Voor het bewaren van persoonsgegevens hanteert Voettochten de volgende bewaartermijnen:


-Je emailadres. Voor verzenden van onze nieuwsbrief: onbepaalde tijd, tot je aangeeft dat je de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen.

- Persoonsgegevens: tot 5 jaar na uitvoering van de verleende dienst,


Delen van persoons-gegevens met derden.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Denk hierbij aan accommodatieverstrekkers en vervoerders Gegevens die dan verstrekt worden zijn: eerste voornaam zoals vermeld in paspoort, achternaam, geslacht en geboortedatum. Bij


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

Voettochten en heb je het

recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoons-gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar voettochten@yahoo.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Voettochten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe we persoonsgegevens beveiligen.

Voettochten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


De website www.vakantiehuis-ardennen.com en de websites www.laterra.nl en www.laterra.be die doorlinken naar www.vakantiehuis-ardennen.com,  maken tijdens het boekproces gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.


Laatste datum waarop bijgewerkt: 1 juli 2021